Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Styrelsen har den 29 november 2020 tagit besluta att föreslå Årsmötet 2021att godkänna det reviderade förslag till stadgar nedan som framarbetats av styrelsens arbetsgrupp och granskats av styrelsen.

 

 

 

Stadgar

för

Sigtuna Budoklubb (SBK)

 

stiftad den 20 februari 1978

 

 

Antagna den 20 februari 1978

Fastställda av Årsmötet den 5 april 1978

 

Reviderade av styrelsen 29 november 2020

Fastställda av Årsmötet yy april 2021

 

 

 

 

Idrottens mål och inriktning (Sveriges Riksidrottsförbund)

 

 

Definition

Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

 

 

Mål och inriktning

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

 

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

 

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

 

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

 

Ändamål

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

 

Hemort

Föreningen har sin hemort i Sigtuna kommun.

 

  

Medlemskap

 

§ 1

 Medlem intas i föreningen av Styrelsen (föreningens huvudstyrelse) efter ansökan som skall vara åtföljd av Terminsavgift (medlemsavgift och aktivitetsavgift). Sådan avgift fastställs av Årsmötet.

 Styrelsen får uppdra åt sektionsstyrelse eller särskild person att inta medlem.

 Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.

 Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.

 Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till ständig medlem, hedersmedlem eller hedersordförande i föreningen. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot, hedersordförande eller ständig ledamot i Styrelsen stadgas i 9 § RF:s stadgar.

 

§ 2

 Medlem som inte har betalat terminsavgift under 12 månader anses vara inaktiv och efter totalt 18 månader utan erlagt terminsavgift anses ha begärt sitt utträde ur föreningen och avförs då ur klubbens register.

 

 § 3

 Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.

 Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

 I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall ske inom tre dagar från dagen för beslutet avsändes till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och § 80 i RF:s stadgar.

 Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

 

 

 Medlem

 

 § 4

 Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.

 Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

 Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i verbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.

 Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösande av föreningen.

 

 

§ 5

Medlem skall betala den terminsavgift som bestäms av Årsmötet. Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställs av Årsmötet. Hedersmedlem och hedersordförande är befriad från avgifter.

Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

 

 

§ 6

Medlem har rätt till att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

 

Styrelsen

 

§ 7

Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall, inom ramen för RF:s vederbörande SF:s och dessa stadgar, verka för föreningen framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 Det åligger Styrelsen särskilt att:

 • tillse att för föreningen bindande regler iakttas
 • verkställa av Årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningen medel
 • förbereda Årsmötet

 

 § 8

 Styrelsen består av ordförande och fyra övriga ledamöter jämte två suppleanter

 

§ 9

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för tid som sägs i 22 §, bland föreningens röstberättigade medlemmar.

Styrelsen utser inom sig kassör och de övriga befattningar som behövs.

 Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9 § andra stycket i RF:s stadgar.

  

§ 10

 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av ordföranden och kassören var för sig.

 

§ 11

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelsemedlemmar så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträdet skall protokoll föras.

 

§ 12

Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningen stadgar som för övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetet bland Styrelsens ledamöter enligt vad Styrelsen bestämmer. Nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören:

 

Sekreteraren

 • förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möten
 • föra protokoll över Styrelsens sammanträden
 • registrera och förvara skrivelser
 • tillser att fattade beslut verkställs
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dess

 

Kassören

 • ser till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter
 • se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl. som finns att få
 • driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassa bok över föreningens räkenskaper
 • i förekommande fall lämnar särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter
 • årligen upprättar balans- och resultaträkningar
 • för medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs
 • i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkring är tillräckliga, enligt beslut i Styrelsen, tillser att såväl föreningen medlemmar i föreningens verksamhet som föreningen idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp. 
 • utarbetar underlag för budet

 

Verksamhets- och räkenskapsår mm

 

§ 13

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Styrelsens arbete omfattar tiden från Årsmötet t.o.m. Årsmötet påföljande år.

 

Revision

 

§14

Styrelsen skall tillhandahålla revisor föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisor önskar ta del av, närhelst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet.

Revisor skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

 

Sektioner

 

§ 15

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner; 

 • Judo
 • Taekwondo
 • Tsu Shin Gen
 • Karate
 • Aikido

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av Årsmötet eller av extra möte som sammankallas för prövning av sådan fråga

 

§ 16

Ledningen för varje sektion utövas av en Sektionsstyrelse, bestående av ordförande och minst en övrig ledamot. 

Sektionsstyrelsen utses årligen bland röstberättigade medlemmar.

 

§ 17

Styrelsen fastställer, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, de befogenheter som sektionsstyrelsen har.

 

§ 18

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planeringen inges till Styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

 

 

Möten

 

Ordinarie möten

 

§ 19

Med föreningen hålls Årsmöte i april månad och möten minst fyra gånger årligen.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.

Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översändes via elektroniskt media till medlemmarna senast fjorton dagar (minst 2 veckor) före mötet och kungörs inom samma tid av Styrelsen på föreningens hemsida samt genom anslag i Dojon.

  

§ 20

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen under året fyller lägst 15 samt hedersmedlem har rösträtt på möte.

Denna är personlig och får inte överlåtas på annan.

Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

 

§ 21

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet.

 

§ 22

Vid Årsmötet förekommer följande ärenden;

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av justeringspersoner som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det aktuella verksamhetsåret
 7. Revisors berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det aktuella räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Val av 
  1. Föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av två år
  2. Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av ett år
  3. Två suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
  4. En revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får Styrelsen ledamöter eller sektionsstyrelsens ledamöter ej delta.
  5. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande
  6. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av röstberättigad medlem, minst 21 dagar innan Årsmötesdatum, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar före mötet.
  7. Övriga frågor tas ej upp på Årsmötet
  8. Vid Årsmöte får endast på dagordningen upptagna ärenden avgöras.

 

 

Extra möte

 

§ 23

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte.

Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte när revisor med angivande av skäl skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översändes senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid på föreningen hemsida eller annat lämpligt elektroniskt media samt genom anslag i klubblokalen.

Vid extra möte får endast på dagordningen upptaget ärende avgöras.

  

§ 24

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 20 och 21 §§.

 

Beslut och omröstning

 

§ 25

Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nejrop) eller med omröstning (votering) om sådan begärs.

Med undantag för de i 26 § i först stycket nämnda båda fallen, avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren till 8 § i RF:s stadgar).

Omröstning sker öppet. Dock kan val ske med slutna röstsedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

  

Stadgefrågor m.m.

§ 26

Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådana fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

Möte som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

 

 § 27

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse, jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.

Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.

  

§ 28

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna på respektive organisations hemsida på internet.

Uppdaterad: 07 OKT 2020 14:44 Skribent: Ole Skarin
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Sigtuna BK
Jerzy Tomaszewski, John Åkerlunds väg 10 A
19331 Sigtuna

Kontakt:
Tel: 0708468546
E-post: This is a mailto link