Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


Årsmötesprotokoll

i Sigtuna Budoklubb

27 september 2020 

kl 13:00 – 14:00

Prästängshallen, Sigtuna

 

§ 1         Årsmötet öppnas av ordföranden

§  2        Val av ordförande och sekreterare för mötet

              Valde årsmötet Nicola D’Alessandro till mötesordförande

och Ole Skarin till mötessekreterare

 

§  3        Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Valde årsmötet Mario D’Alessandro och Burak Camursoy till protokolljusterare och rösträknare

 

§  4        Mötets behöriga utlysande

              Befanns mötet behörigen utlyst

 

§  5        Fastställande av dagordning

              Fastställdes dagordningen enligt;

  • Fastställande av röstlängd
  • Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse
  • Ansvarsfrihet f rö styrelsen
  • Fastställande av terminsavgift
  • Val av ordförande, ledamöter och suppleanter
  • Behandling av inkomna motioner
  • Avslutning av Årsmötet

 

§  6        Fastställande av röstlängd

              Fastställde årsmötet röstlängden. Totalt befanns 12 mötesdeltagare vara        röstberättigade.

 

§ 7         Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse

              Verksamhetsberättelsen visade på stor aktivitet i klubben för det aktuella året. Den ekonomiska situationen är god med en kassaökning på 19.500 kr jämfört med föregående år. Revisor tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs och föreslår årsmötet at styrelsen ges ansvarsfrihet.

 

§  8        Ansvarsfrihet för styrelsen

              Beviljade årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen

 

§  9        Fastställande av terminsavgifter

              Fastställde årsmötet följande årsavgifter (oförändrade):

                                    1300 kr                      vuxna

                                      800 kr                      lekjudo

                                    1000 kr                      varierande med ålder upp till 14 år

                                    2400 kr                      högsta avgiften familjeavgift

 

§  10      Val av ordförande på två år

              Valde årsmötet Jerzy Tomaszewski till ordförande på två år

Nicola D’Alessandro avtackades för sitt långa och engagerade ordförande- och ledarskap och valdes till hedersordförande.

 

§  11      Val av tre ledamöter på ett år

              Valde årsmötet

                        Jacob Beltowski

                        Mario D’Alessandro

                        Ole Skarin

              till ledamöter i styrelsen på ett år.

 

§  12      Val av två suppleanter på ett år

              Valde årsmötet

                        Joakim Haak

                        Gunnar Strand

              som suppleanter på ett år

 

§  13      Val av revisor på ett år

              Valde årsmötet Greger Fellin som revisor på ett år

 

§  14      Val av två personer i valberedning på ett år

              Valde årsmötet Simon Fellin och Philip Volpato att fungera som valberedning under ett år.

 

§  15      Inkomna motioner

              Två motioner har inkommit. Båda från Armand Ramaekers

                        Motion 1. Sänkning av Sigtuna Budoklubbs terminsavgift

                        Årsmötet avslog motion 1

 

                        Motion 2. Tillgänglighet av klubbens stadgar för alla medlemmar.

              Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp på max tre personer att se över klubbens stadgar och dess tillgänglighet för medlemmarna

 

§  16      Årsmötet avslutas

              Avslutade ordföranden årsmötet.

 

 

Justeras

 

Mario D’Alessandro                          Burak Camursoy

 

 

              

 

 

Uppdaterad: 09 OKT 2020 09:13 Skribent: Ole Skarin
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Sigtuna BK
Jerzy Tomaszewski, John Åkerlunds väg 10 A
19331 Sigtuna

Kontakt:
Tel: 0708468546
E-post: This is a mailto link